ઘૂંઘટકા પટ ખોલ રે (૨૦)

“તમને જોવા એ નહીં આવે… છબીથી જ મન મન્નવશે.”
“એમ?” અને એ વધુ પૂછી ન શકી. સાડી ફરીથી સરકી આરતીના મુખપ્રદેશને ઢાંકી રહી.
“આપણા સમાજમાં કેવો અન્યાય થાય છે. બહેન, તારી છબી એ જોશે, ટીકી ટીકીને જોશે , અને તારે તો એનાં દર્શનેય નહીં કરવાનાં! એ ધારે તો અહીં આવીને તારો ઘૂમટો ખેંચી તને મન ભરીને જોઈ શકે, ત્યારે તારે ઘૂમટામાં મુખડું છુપાવી રાખવાનું, શરમાવાનું, શરમ ના આવે તોયે એવો ઢોંગ કરવાનો! બાપુ પાસે જઈ એ એની પસંદગીની ગુલબાંગો ઉડાવે ત્યારે તારે તારી પસંદગીનો એક હરફ માત્ર નહીં ઉચ્ચારવાનો! આ તે કેવો ઘોર અન્યાય કહેવાય, આરતી.”
“અસ્મિતા, તું ખરેખર અસ્મિતા છે. તારાં લગ્ન આવતાં જરૂર એમ કરજે. હું સહકાર આપીશ. પણ મારી તો હિંમત નથી ચાલતી એમ કરવાની.”
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: