ઘૂંઘટકા પટ ખોલ રે (૧૭)

અને એ બોલવા જતી હતી ત્યાં જ આરતી બોલી ઊઠીઃ “આ બાબતોમાં આપણાં બા બાપુ આપણા કરતાં વધુ સમજે. આપણે શું ચિંતા કરવી? અને ઝારી લઈને પાણી સીંચવાઆરતી નીચી નમી… સાડિનો છેડો એ વખતેય એના મુખ પર સરકી પડ્યો. દૂર દૂરનું ભિક્ષુનું ગાન એને એ વખતે કેવું કર્ણમદુર લાગ્યું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: