રણજીતરામ સુવર્ણચન્દ્રક વિજેતા શ્રી. ચંદુલાલ બેચરલાલ પટેલની મુલાકાત (૧૦)

આ ઉપરાંત આ ઉપલબ્ધ કોષોએ પણ પૂર્વભૂમિકા પૂરી પાડી છેઃ ૧. નર્મકોષ ૪ ભાગ (સન ૧૮૬૧, ૬૨, ૬૪, ૬૭) ૨. લલ્લુભાઈ ગોકળદાસ પટેલ કૃત કોષ (૧૯૦૮) ૩. ગુજરાત વિદ્યાસભાકૃત કોષ ૮ ભાગ (૧૯૧૨, ૧૫, ૧૬, ૧૯, ૨૧, ૨૨, ૨૩) ૪. શ્રી. ભાનુસુખરામ તથા ભરતરામ મહેતાકૃત કોષ (૧૯૨૫) ૫. બલસારેનો કોષ (૧૮૯૫) ૬. ગુજરાત વિદ્યાપીઠનો કોષ.
(વધુ હવે પછી …)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: