શ્રેષ્ઠ પુસ્તકનો મહિમા ! (મુક્તક)

શ્રેષ્ઠ પુસ્તકનો મહિમા મોટો
જડે ન એનો જગમાં જોટો
ઝટપટ ખરીદી લો એ પુસ્તક!
વાંચો વંચાવો એ પુસ્તક.
નોંધઃ એ શ્રેષ્ઠ પુસ્તકની બે કોપી ખરીદશો. એક કોપી તમારા માટે અને બીજી કોપી કોઈને વાંચવા આપવા માટે. બે કોપી શાથી ખરીદવાનું હું કહું છું? વાંચવા લઈ જનાર પુસ્તક ભાગ્યે જ પરત કરતા હોય છે! મારો અનુભવઃ રજનીકુમાર પંડ્યાની લોકપ્રિય નવલથા ‘કુંતી’ બે ભાગમાં (એટલે બે પુસ્તકોમાં) છે. એક પત્રકારે પુસ્તકો વાંચવા માગ્યાં. મેં પહેલો ભાગ આપ્યો અને ખાત્રી આપી કે પહેલો ભાગ વાંચીને પાછો  આપશો એટલે બીજો ભાગ આપીશ. મને લાગતું હતું કે મેં ડહાપણનું કામ કર્યું છે!
માનશો? કેટલાય ફોન કોલ કર્યા પછી વરસ પછી પુસ્તક પાછું આવ્યું!
ઉમેરું છે કે પુસ્તક સમયસર પાછું આપનારા હોય છે પણ એ અપવાદરૂપ ગણાય! જો કે લાયબ્રેરીમાંથી લાવેલાં પુસ્તકો મોટા ભાગના વાચકો સમયસર પરત કરે છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: