પાગલ … ! જુઠ્ઠી … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

એક
પાગલ !
એક
જુઠ્ઠી !
નોંધઃ “જુઠ્ઠી”ની જગાએ “લુચ્ચી” મૂકી શકાય !
કોના વિશે આ મુક્તક લખાયું છે એ કહેવાની જરૂર નથી !!
આ મુક્તક VISIONARY AND HIS MONUMENTAL WORK … અંગ્રેજી પુસ્તિકાના ગુજરાતી અનુવાદમાં લેવામાં નહીં આવે.
CRAZY … ! LIAR … ! (Four-Worded Verse)
One
Crazy !
One
Liar !
Note: The word “liar” can be replaced with “cunning”.
No need to tell about whom is this verse !!
This verse will not be included in the booklet VISIONARY AND HIS MONUMENTAL WORK … 
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: