ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ અગત્યની નોંધઃ ૨

જુલાઈ ૨૧, ૨૦૧૬, ગુરુવાર
નવેમ્બર ૧૯, ૨૦૧૫ના રોજ પોસ્ટ કરેલ એક્સોનમોબીલમાં ઉમેરો કર્યો છે એ વાંચશો.
પોસ્ટ કરેલાં લખાણોમાં સુધારા વધારા, વગેરે કરીશ ત્યારે એની શરૂઆતમાં તથા અંતમાં *** મૂકીશ.
પોસ્ટની સબ્જેક્ટ લાઈનની શરૂઆતમાં “+” હોય તો એ ટ્રેડ/ઈન્વેસ્ટમેન્ટમાં નફો થયો છે. જો “-” હોય તો ખોટ ગઈ છે. જો  + કે – ન હોયતો હજુ સુધી એ ટ્રેડ/ઈન્વેસ્ટમેન્ટનું ફાઈનલ પરિણામ આવ્યું નથી.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: