ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ અગત્યની નોંધઃ ૧

જુલાઈ ૨૧, ૨૦૧૬, ગુરુવાર
http://www.GirishParikh.wordpress.com બ્લોગ પર “ગિરીશ ઈન્વેટીંગ ટ્રેડીંગ” કેટેગોરીમાં નવેમ્બર ૧૧, ૨૦૧૫થી કરેલા નવા ટ્રેડો તથા ઈન્વેસ્ટમેન્ટો વિશે ગુજરાતીમાં લખું છું.
નોંધોમાં updated information લખતો રહીશ.
બ્લોગની નિયમિત મુલાકાત લેતા રહેશો.
નવેમ્બર ૧૪, ૨૦૧૫ના રોજ પોસ્ટ કરેલ સીસ્કો સ્પ્રેડમાં ઉમેરો કર્યો છે એ વાંચશો.
પોસ્ટ કરેલાં લખાણોમાં સુધારા વધારા, વગેરે કરીશ ત્યારે એની શરૂઆતમાં તથા અંતમાં *** મૂકીશ.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: