+ગિરીશ ઇન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ SAVE ડીસે. ૩૧, ૨૦૧૫ – એપ્રિલ ૧૫, ૨૦૧૬ 

–ડીસેમ્બર ૩૧, ૨૦૧૫ના રોજ સ્પીરીટ એરલાઈન્સ  SAVEનું જાન્યુઆરી ૧૫, ૨૦૧૬ (એક્સ્પીરેશન ડેઈટ)નું ૪૦ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનું પુટ ઓપ્શન ૧.૪૦ના ભાવે  લખ્યું (એટલે વેચ્યું).
–જાન્યુઆરી ૧૫, ૨૦૧૬ના રોજ ઉપરનું ઓપ્શન એસાઈન થયું. ૪૦ના ભાવે શેરો ખરીદ્યા. શેરની કોસ્ટ બેઝીઝઃ ૩૮.૬૦ (૪૦ – ૧.૪૦).
–માર્ચ ૨૪, ૨૦૧૬ના રોજ ખરીદેલા શેરો પર એપ્રિલ ૧૫, ૨૦૧૬ (એક્સીપીરેશન ડેઈટ)નું .૭૫ના ભાવે કવર્ડ ૫૦ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનું કોલ ઓપ્શન લખ્યું (એટલે વેચ્યું.)
— એપ્રિલ ૧૫, ૨૦૧૬ના રોજ કવર્ડ કોલ ઓપ્શન એસાઈન થયું અને શેરો ૫૦ના ભાવે વેચ્યા.
ડીસે. ૩૧, ૨૦૧૫થી અપ્રિલ ૧૫, ૨૦૧૬ સુધીમાં ૪ ૧/૨ મહિનામાં ૩૮.૬૦ કોસ્ટ બેઝીઝ પર ટોટલ રીટર્નઃ ૩.૫% + ૧.૯૪% + ૧૧.૪ કેપીટલ ગેઈન = ૧૬.૮૪%.  અન્યુલાઈઝ્ડઃ ૪૫%.
હોમવર્કઃ ઉપરના રીટર્ન તથા એન્યુલાઈઝ્ડ ગેઈનની ગણત્રી કેવી રીતે કરી છે?
સુધારોઃ ૩૮.૬૦ કોસ્ટ બેઝીઝ વાળા શેર ૫૦ના ભાવે વેચ્યા એટલે દર શેરે ૧૧.૪૦ કેપીટલ ગેઈન  થયો. એટલે ૩૮.૬૦ના રોકાણ પર ૪ ૧/૧૨ મહિનામાં ૨૯.૫% ટકા કેપીટલ ગેઈન થયો. એટલે 
૪ ૧/૨ મહિનામાં ૩૮.૬૦ના રોકાણ પર કુલ ૩.૫% + ૧.૯૪% + ૨૯.૫% = ૩૪.૯૪% નફો થયો. એન્યુલાઈઝડઃ ૯૩%.   
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: