+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ (NUGT) એપ્રિલ 18, ૨૦૧૬

એપ્રિલ ૧૮, ૨૦૧૬ના રોજ NUGTનાં મે ૨૦, ૨૦૧૬ (એક્સ્પીરેશન ડેઈટ)નાં ૫૦ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનાં પુટ ઓપ્શનો ૧.૮૦ના ભાવે લખ્યાં (એટલે વેચ્યાં).
Put options expired worthless on the expiration day. ૩૨ દિવસોમાં નફોઃ ૩.૫૧%. એન્યુલાઈઝ્ડઃ ૪૦%.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: