“ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગ” કેટેગોરી વિશે અગત્યની નોંધ

http://www.GirishParikh.wordpress.com બ્લોગ પરની “ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગ” કેટેગોરી વિશે અગત્યની નોંધઃ

પોસ્ટ કરેલા ટ્રેડો તથા ઈન્વેસ્ટમેન્ટોનાં ફાઈનલ રીઝલ્ટ વિશે અનુકૂળતાએ લખીશ.

પોસ્ટ કરેલા ટ્રેડો/ઈન્વેસ્ટમેન્ટો પછી કરેલા દરેક નવા ટ્રેડ/ઈન્વેસ્ટમેન્ટનું ફાઈનલ રીઝલ્ટ અવ્યા પછી જ દરેક વિશે અનુકૂળતાએ લખીશ.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: