સ્ટોકમાર્કેટમય અનંત

ાઅનંત એનો આત્મા અને હૃદય સ્ટોક માર્કેટમાં રેડે છે. એની સતત સાધના છે સ્ટોક માર્કેટની. સ્ટ્ક માર્કેટના સતત ચિતનને કારણે એ જોબ ગુમાવે છે!

ઘર કેવી રીતે ચલાવીશું એની પત્નીને સતત ચિંતા થયા કરે છે.

પત્નીના સતત આગ્રહને લીધે અનંત બીજી જોબ મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે પણ એને બીજી જોબ મળતી નથી. જો અનંત સ્ટોક માર્કેટ ન જ છોડવા માગતો હોય તો પત્ની એને સ્ટોક બ્રોકર થવા સમજાવે છે — એ રીતે આવક તો શરૂ થાય.

પણ અનંત સ્ટોક માર્કેટમાં ટ્રેડીંગ તથા ઇન્વેસ્ટીંગ જ કરવા માગે છે. …
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: