સર્જતા જતા પ્લોટ વિશે … (“અનંત લક્ષ્મી” નવલકથા-સર્જનની કેફિયતઃ ૩)

પ્લોટ કોઈ ક્રમમાં સર્જાતો જતો નથી. વિચારો આવે એમ ટપકાવતો જાઉં છું.

અને આ પ્લોટ રીવાઈઝ-રીરાઈટ થતો રહેશે.

નવલકથા-સર્જનનો આ મારો પહેલો અનુભવ હશે.

આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordspress.com)ના “અનંત લક્ષ્મી” કેટેગોરીમાં આ નવલકથા-સર્જનના રોમાંચક અનુભવો વિશે લખતો રહીશ.

૨૦૧૬માં પ્લોટ વિશેની નોંધો, વગેરે લખીશ. નવલકથા-લેખનના શ્રી ગણેશ ૨૦૧૭માં કરવાની ધારણા છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: