“અનંત લક્ષ્મી” (ટીન્ટેટીવ ટાઈટલ) નવલકથામાં કનફ્લીક્ટ !: ૧

કનફ્લીક્ટ નવલકથાને રસમય બનાવે. નવલકથા વાંચવા હાથમાં લીધા પછી નીચે મૂકવાનું મન ન થાય!

આ નવલકથામાં પણ કનફ્લીક્ટો હશે જ. એક કનફ્લીક્ટ વિશે હવે પછીના પોસ્ટમાં …

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: