મુખ્ય પાત્રનું નામ, સ્ટોક માર્કેટમાં ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગનો ધંધો (“અનંત લક્ષ્મી” નવલકથા-સર્જનની કેફિયતઃ ૪)

“અનન્ય”ની વાર્તામાં નામ “આનંદ” છે, પણ નવલકથામાં હું “આનંદ”ના બદલે “અનંત” નામ રાખીશ. “અનંત” નામ શાથી રાખ્યું છે એ કથા વાંચ્યા પછી સમજાશે.
નવલકથા સ્ટોક માર્કેટમાં ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગ વિશેની છે, પણ સહુ કોઈને આ ધંધો અનૂકુળ ન આવે.
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail:gparikh05@gmail.com.)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: