નોબેલ પ્રાઈઝ જીતી શકે એવા ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા ૧૦ જીવંત સાહિત્યકારો

દસ  નામો મે ૧, ૨૦૧૬; મહાગુજરાત સ્થાપના દિને જાહેર કરીશ.

ભારતની મે ૧, ૨૦૧૬ની રાતના ૧૨ સુધીમાં આપની પસંદગીના ૧૦ જીવંત સર્જકોનાં નામો મને gparikh05@gmail.com સરનામે ઇ-મેઇલથી મોકલવા વિનંતી કરું છું. આપ આ પોસ્ટની કોમેન્ટ તરીકે પણ મોકલી શકો છો. આપનું નામ, ફોન નંબર તથા રહેઠાણનું સરનામું મોકલશો. દસ નામો આપની પસંદગીના ક્રમમાં ગોઠવશો (સૌથી વધુ પસંદનું નામ પહેલું, પછી બીજું, વગેરે) તથા દરેક સર્જક આપને શાથી પસંદ છે એ પણ ટૂંકમાં જણાવશો.

કયાં નામો લેવાં એનો લેખક ગિરીશ પરીખનો નિર્ણય આખરી ગણાશે.

4141 words of the Nobel Prize book written.

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: