નોબત બાજે … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

નોબેલ
પ્રાઈઝની
નોબત
બાજે … !
નોંધઃ “નોબત” શબ્દનો એક અર્થ છે “દેવમંદિરમાંનું મોટું નગારૂં” (ભગવદ્ગોમંડ્લ).
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
3429 words of Nobel Prize book written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: