સાહિત્યના નોબેલ પ્રાઈઝ માટે નોમીનેશન

૨૦૧૬ના સાહિત્યના નોબેલ પ્રાઈઝ માટે નોમીનેશન કરવા માટે નોબેલ પ્રાઈઝ કમીટીએ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫માં આમંત્રણ-પત્રો લખ્યા હોવા જોઈએ. નોમીનેશનો જાન્યુઆરી ૩૧, ૨૦૧૬ સુધીમાં નોબેલ પ્રાઈઝ કમીટીને મળી જવાં જોઈએ.

ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા જીવંત સાહિત્યકારોને ૨૦૧૬ના નોબેલ પ્રાઈઝ માટે હવે નોમીનેટ કરી શકાય એમ નથી! (આ લખું છું સોમવાર, જાન્યુઆરી ૨૫, ૨૦૧૬ના રોજ અને એ દિવસે જ www.GirishParikh.wordpress.com બ્લોગ પર “નોબેલ પ્રાઈઝ” વિભાગમાં પોસ્ટ કરું છું.)

“ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને નોબેલ પ્રાઈઝ કેવી રીતે મળે?” એ પુસ્તક હજુ તૈયાર થઈ રહ્યું છે. www.GirishParikh.wordpress.com બ્લોગ પર “નોબેલ પ્રાઈઝ” કેટેગોરીમાં આપ વાંચી શકો છો.
હવે ૨૦૧૭ના સાહિત્યનું નોબેલ પ્રાઈઝ ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા  જીવંત સાહિત્યકારને મળે એ માટે તૈયારી કરવાની છે. આ માટે આમંત્રણ-પત્રો નોબેલ પ્રાઈઝ કમીટી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૬માં મોકલશે એમ માનું છું.
નોમીનેટ કરવા માટેનાં આમંત્રણ-પત્રો, ફોર્મ, વગેરે સંસ્થાઓ તથા અમુક વ્યક્તિઓને મોકલવામાં આવે  છે. મારા મત મુજબ આપણી અગ્રગણ્ય સાહિત્યસંસ્થા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે જેમ બને તેમ જલદી નોબેલ પ્રાઈઝ કમીટીને અરજી કરવી જોઈએ જેથી નોમીનેટ કરવાનું આમંત્રણ મળે.
લીંકઃ http://www.nobelprize.org/nomination/literature/index.html
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
2737 words of the Nobel book written.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: