નોબેલ પ્રાઈઝ વિશેના પુસ્તકનો ઉદ્દેશ: ૧

વિશ્વભરમાં વસતા કરોડો ગુજરાતીઓનું ધ્યાન દોરવું છે કે સામાન્ય રીતે વ્યાપારી માનસ ધરાવતા ગુજરાતીઓ સિદ્ધ કરી શકે કે ગૌરવવંતો ગુજરાતીમાં સર્જન કરતો જીવંત સાહિત્યકાર નોબેલ પ્રાઈઝ જીતી શકે છે.

નોબેલ પ્રાઈઝ જીતી શકે એવા ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા ૧૦ જીવંત સાહિત્યકારોને પસંદ કરી દરેકનાં આંતરરાષ્ટ્રિય અપીલ ધરાવતાં પ્રતિનિધિ પુસ્તકોના અંગ્રેજીમાં ઉત્કૃષ્ટ અવતારો આપવા પડશે. આ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી પુસ્તકો આપણા સાહિત્યનો એક ખજાનો બનશે. આ સાહિત્ય સહુ કોઈને — અને ખાસ કરીને અંગ્રેજી પુસ્તકો દ્વારા — આપણી નવી પેઢીઓને પ્રિય થશે.
(વધુ હવે પછી …)
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)
***2352 words written …
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: