ગુજરાતીમાં સાહિત્યસર્જન કરતા સર્જકને નોબેલ પ્રાઈઝ કેવી રીતે મળે એ પુસ્તક હું શા માટે લખી રહ્યો છું ?

આ પ્રશ્ન હું મારી જાતને પૂછું છું.

અને બ્રુટલી ઓનેસ્ટ રહીને જવાબ આપવા પ્રયત્ન કરું છું.

જવાબ જો મારે એક જ શ્બ્દમાં આપવાનો હોય તો એ શબ્દ છેઃ માતૃભાષાપ્રેમ.

અલબત્ત, ગુજરાતીમાં સાહિત્ય સર્જતા સાહિત્યકારને નોબેલ મળે એ મારી એક પેશન છે — અને અશક્ય લાગતું આ સ્વપ્ન કેવી રીતે સાકાર થઈ શકે એ વિશે છપાયેલાં ૧૧૨ પાનાનું પુસ્તક લખવાનું મારું કમીટમેન્ટ છે.

મૂળ ગુજરાતીમાં લખાયેલું પુસ્તક પ્રગટ થયા પછી એનો અંગ્રેજી અનુવાદ પણ કરવો છે અને એ પણ પ્રગટ કરવો છે.
પુસ્તકની અંગ્રેજી આવૃત્તિ નોબેલ પ્રાઈઝ કમીટી પર મોકલવામાં આવશે.
પુસ્તકની આ લખનાર મૂળ ગુજરાતી આવૃત્તિ અને એ પરથી અંગ્રેજી આવૃત્તિ તૈયાર કરશે. પ્રગટ થયેલાં બન્ને પુસ્તકોનો વિશ્વભરમાં પ્રસાર, પ્રચાર તથા વેચાણ કરવું જોઈશે. બન્ને વેચાણ કરવા વિશે થોડા વિચારોઃ
–વિશ્વભરની ગુજરાતી સાહિત્યસંસ્થાઓ પુસ્તકોની નકલો ખરીદી શકે.
–ગુજરાતી પુસ્તકોના પ્રકાશકો અને વિક્રેતાઓ પુસ્તકો વેચી શકે.
–ગુજરાતી બ્લોગો અને વેબ સાઈટો પણ પુસ્તકો વેચી શકે.
–લાયબ્રેરીઓ બન્ને પુસ્તકો વસાવી શકે.
–લેખકોના ચાહકો પુસ્તકો ખરીદીને એમને ભેટ આપી શકે.
ભારતની અન્ય ભાષાઓમાં કોઈને પુસ્તકનો અનુવાદ કરવો હોય તો એની ગોઠવણ થઈ શકશે. પુસ્તક જો કે ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકાર માટે લખાયું છે પણ અન્ય ભારતીય ભાષાઓના સર્જકોને પણ એમાંથી પ્રેરણા મળી શકે.
(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)  
1693 words written …
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: