ગુજરાતી સાહિત્યકાર અને નોબેલ પ્રાઈઝ …

“જેમ ઈંગ્લેન્ડમાંથી અંગ્રેજી ભાષા બહાર નીકળી અને અમેરિકામાં તેનો ગગનભેદી વિકાસ થયો તેમ કદાચ ગુજરાતી ભાષાના વિકાસની વિધિલિપિ, ‘ડેસ્ટિની’, આ દેશ [ગુજરાત, ભારત] ની બહાર છે.”

–મધુ રાય (ગુજરાતી સાહિત્યના નોબેલ પ્રાઈઝ  સમા રણજીતરામ સુવર્ણ  ચંદ્રકને  સ્વીકારતી વખતે અમદાવાદમાં કરેલા વ્યાખ્યાનમાંથી)

ગુજરાતથી હજારો માઈલ દૂર અમેરિકામાં વસતા આ લેખક (ગિરીશ પરીખ)ના મનમાં ઘણા સમયથી આ વિચાર આવ્યા કરે છેઃ ગુજરાતીમાં સર્જન કરતો સાહિત્યકાર નોબેલ પ્રાઈઝ કેવી રીતે જીતી શકે?’

એવી પણ ઇચ્છા છે કે પુસ્તકનો ભારતની અન્ય મુખ્ય ભાષાઓમાં અને અંગ્રેજીમાં અનુવાદ થાય તથા વધુમાં વધુ સાહિત્યકારો અને વાચકો સુધી એ પહોંચે.

અલબત્ત, આ પુસ્તક ગુજરાતીમાં સર્જન કરતા સાહિત્યકારને લક્ષમાં રાખીને લખાયું છે, પણ એમાંના કેટલાક વિચારો ભારતની અન્ય ભાષાઓમાં અને અંગ્રેજીમાં લખતા સર્જકોને પણ લાગુ પડે છે.

ગુજરાતી સાહિત્યકાર માટે નોબેલ પ્રાઈઝ મેળવવા સારુ હરીફાઈ વધે એવું હું શા માટે ઇચ્છી રહ્યો છું? સ્વસ્થ (healthy) હરીફાઈ ગુજરાતી સાહિત્યકારને (અને એના સર્જનને અંગ્રેજીમાં અવતાર આપનારને) શ્રેષ્ઠ સાહિત્ય-કર્મ કરવાની સતત પ્રેરણા આપ્યા કરશે.

અશક્ય લાગતું આ સ્વપ્ન કેવી રીતે સાકાર થઈ શકે?

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)

1334 words written …

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: