એવું … કેવું … ! (મુક્તક)

કોણ જાણે કેમ અમોને
એવું એવું લાગતું … !
સમજાતું ના તોય અમોને
કેવું કેવું લાગતું … !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: