+ગિરીશ ઈનવેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ ૭ ૭A યુએસજી કોર્પોરેશન (USG) ઓપ્શન

આજે શુક્રવાર, નવેમ્બર ૨૭, ૨૦૧૫ના રોજ યુએસજી કોર્પોરેશન (USG) નાં ડીસેમ્બર ૧૮ (એક્સીપીરેશન ડેઈટ)નાં ૨૪ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ)નાં પુટ ઓપ્શન .૬૪ ડોલરના ભાવે લખ્યાં (એટલે વેચ્યાં).
ત્રણ અઠવાડિયામાં ૨.૭% મળે એટલે વાર્ષિક ૪૬% ટકા થાય.
ડીસેમ્બર ૧૮, ૨૦૧૫ના રોજ જો સ્ટોક ૨૪ની નીચે ક્લોઝ થાય તો દરેક પુટ ઓપ્શનના ૧૦૦ શેર ૨૪ના ભાવે ખરીદવા પડશે.

Added on Saturday, December 5, 2015:
Yes, USG is at a multi-year low. Warren Buffet owns 27% of the entire USG company in Berkshire Hathaway. USG is Chicago-based company founded in 1901.
Let me give some details about my USG Trade which may become long-term Investment!
On November 27 I sold put options of USG of December 18 (expiration date) of 24 (strike price) and got .64 per option. The return is 2.6% on the commitment of $24 for each share. This return is only in three weeks, so annualized return is 45%.
My cost basis for each share is 24 – .64 = 23.36. I have stop at 15% of my cost basis, that is, at 19.86.
If the stock closes at or below 19.86, on the next market day at the opening I would buy the puts and close the Trade.
If the puts survive and on December 18 (the expiration day) if the stock is still below 24, I will have to buy the shares at the strike price of 24. My cost basis will still be 23.36  and my stop on the stocks will also be 19.86.
If the stop is not hit I would keep the shares for long-term. While I am keeping the shares I may write covered calls as appropriate so that if the shares are called away I would have some capital gain.
I hope the above makes sense.
IMPORRANT NOTE: I would not announce the stop price, would keep it manually.
મંગળવાર, ડીસેમ્બર ૧૫, ૨૦૧૫ના રોજ .૫૫ના ભાવે ઉપરનાં ઓપ્શન કવર કર્યાં. થોડો નફો થયો.

 

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: