“રામલાલા”ની રસમય કથા: 3

રામલાલા તમારી પાસે આવે અને તમારી સાથે રમવા માંડે તો તમને કેવી મઝા આવે? બાળક છે એટલે રામલાલા કોઈ કોઈ વખત તોફાન કરે પણ હું જાણું છું કે રામલાલા સાથે રમવું તમને ગમશે.
દિવસો પસાર થવા લાગ્યા અને શ્રી રામકૃષ્ણને પણ રામલાલાનું ગજબનું આકર્ષણ થયું. એમને પણ પોતાની આંખોથી રામનું બાળરૂપ દેખાવા માડ્યું. રામલાલા  જ્યાં સુધી શ્રી રામકૃષ્ણ  પાસે હોય ત્યાં સુધી આનંદમાં રહેતા પણ જ્યારે એ દૂર જતા ત્યારે તરત જ રામલાલા એમની પાછળ આવતા. પહેલાં તો શ્રી રામકૃષ્ણને લાગ્યું કે એ એમની કલ્પના હશે પણ એમ વારંવાર થવા લાગ્યું.
(વધુ હવે પછી …)
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: