+ગિરીશ ઈન્વેસ્ટીંગ ટ્રેડીંગઃ ૩ ૩A ૩B એક્સોનમોબીલ

***એક્સઓ
આ ટ્રેડ નવેમ્બર ૧૯, ૨૦૧૫ના રોજ — જ્યારે પુટ ઓપ્શન લખ્યાં ત્યારથી – શરૂ થયો.
શેર દીઠ કોસ્ટ બેઝીઝઃ ૭૮.
જાન્યુઆરી ૧૫, ૨૦૧૬નાં ઓપ્શન expired worthless. એના .૬૨ મળેલા એટલે કોસ્ટ બેઝીઝ ૭૭.૩૮ થઈ.
જાન્યુઆરી ૧૯, ૨૦૧૬ના રોજ માર્ચ ૧૮, ૨૦૧૬ (એક્સપીરેશન ડેઈટ)નાં ૮૦ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનાં કોલ ઓપ્શન ૨.૩૨ના ભાવે વેચ્યાં. કોસ્ટ બેઝીઝ ૭૫.૦૬ થઈ.
માર્ચ ૧૮, ૨૦૧૬ના રોજ કોલ ઓપ્શન એસાઈન થયાં અને શેર ૮૦ ના ભાવે વેચાયા. દર શેરે .૭૩ ડીવીડન્ડ મળ્યું હતું એટલે દરશેરે ૮૦.૭૩ મળ્યા. કોસ્ટ બેઝીઝ ૭૭.૩૮ હતી એટલે દર શેરે કુલ મળ્યા ૩.૩૫. ૭૭.૩૮ કોસ્ટ બેઝીઝ પર ૪.૩૩% ચાર માસમાં મળ્યા એટલે એન્યુલાઈઝ્ડ થયા ૧૩%.***
૩B
મંગળવાર, ડીસેમ્બર ૨૨ના રોજ જાન્યુઆરી ૧૫, ૨૦૧૬ (એક્સ્પીરેશન ડેઈટ)નાં ૮૧ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ)નાં .૬૦ અને .૬૩ના ભાવે કોલ ઓપ્શનો લખ્યાં.

૩A
શુક્રવાર, ડીસેમ્બર ૧૮, ૨૦૧૫, ઓપ્શન એક્સપીરેશનના દિવસે એક્સોન મોબીલનો સ્ટોક ૭૭.૨૮ પ્રાઈસે ક્લોઝ થયો. એટલે મેં ૮૦ના ભાવે દર પુટ ઓપ્શન દીઠ ૧૦૦ શેર ખરીદ્યા. દર શેરે ૧.૯૯ પુટ ઓપ્શન લખવાના (એટલે વેચવાના) મળ્યા હતા એટલે કોસ્ટ બેઝીઝ ૮૦ – ૧.૯૯ = ૭૮.૦૧ થઈ.
બીજા ટ્રેડની કોસ્ટ બેઝીઝઃ ૮૦ – ૨.૦૩ = ૭૭.૯૭.

આજે ગુરુવાર, નવેમ્બર ૧૯, ૨૦૧૫ના રોજ એક્સોનમોબીલ (XOM)નાં ડીસેમ્બર ૧૮ (એક્સીપીરેશન ડેઈટ)નાં ૮૦ (સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસ)નાં પૂટ ઓપ્શન ૧.૯૯ ડોલરના ભાવે વેચ્યાં. દર ઓપ્શને ૧૯૯ ડોલર (એક ઓપ્શન ૧૦૦ શેરનું હોય છે એટલે ૧.૯૯ x ૧૦૦ = ૧૯૯) મળ્યા.
.
જો ૧૦૦ શેર ખરીદવા પડે તો ૮,૦૦૦ ડોલર જોઈએ. ૮૦૦૦ ડોલર પર ૧૯૯ ડોલર, ૨.૪૯% મળ્યા. ઓપ્શન એક્સીપીરેશન ડેઈટ, ડીસેમ્બર ૧૮ આજથી લગભગ એક મહિના પછી છે, એટલે વાર્ષિક આવક લગભગ ૩૦% થઈ ગણાય.

ઉપરનો ટ્રેડ કર્યા પછી XOMનાં બીજાં ડીસેમ્બરનાં ૮૦ સ્ટ્રાઈક પ્રાઈસનાં પૂટ ઓપ્શન ૨.૦૩ ડોલરના ભાવે વેચ્યાં. આ બીજા ટ્રેડની લગભગ એક માસની તથા વાર્ષિક આવક કેટલી થાય એ આપ ગણીને મને પ્રતિભાવ તરીકે મોકલશો.

(All writings of Girish Parikh posted on this blog (www.GirishParikh.wordpress.com), and published and/or posted elsewhere are: Copyright by Girish Parikh. All Rights Reserved. E-mail: gparikh05@gmail.com.)

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: