ગુજરાતી પ્રાપ્ય પ્રકાશિત પુસ્તકો

અંગ્રેજીમાં Books in Print નામનું એક પુસ્તક પ્રકાશિત થાય છે જેની નવી આવૃત્તિઓ થતી રહે છે. આ પુસ્તક અમરિકાની મોટી લાઇબ્રેરીઓમાં જોવા મળે છે.

ગુજરાતી પ્રાપ્ય પ્રકાશિત પુસ્તકોનું પુસ્તક પ્રગટ થયું છે? જો ન થયું હોય તો Books in Print ના મોડેલ પરથી ગુજરાતી પ્રાપ્ય પુસ્તકોનું પુસ્તક પ્રગટ કરી શકાય. પુસ્તકનું વેચાણ મોટી લાઈબ્રેરીઓને કરી શકાય.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: