શ્રી ગણેશ કરીએ લવાજમ વાળી ગુજરાતી વેબ સાઈટના !

નામ આપી શકાયઃ  www.GujaratiPratibhava.org કે www.GujaratiPratibhava.com .

મારી જાણ મુજબ લવાજમ વાળી આ પ્રથમ ગુજરાતી વેબ સાઈટ થશે.

ગુજરાતી બ્લોગો અને વેબ સાઈટો દિન પ્રતિદિન વધી રહી છે. કેટલાક ગ્રાહકો જરૂર મળશે એમ માનું છું.

શરૂઆતમાં બે જણની ટીમ આ નવી વેબ સાઈટ સંભાળશેઃ પ્રતિભાવકાર ગિરીશ પરીખ તથા બાકીનું બધું કામ સંભાળનાર  મતૃભાષાનો પૂજારી.

આ વેબ સાઈટનો મુખ્ય હેતુ આર્થિક ફાયદાનો નથી.
લવાજમ ભરનારા ગ્રાહકો વેબ સાઈટના પોસ્ટ ધ્યાનથી વાંચશે. જે  સર્જકોની કૃતિઓ વિશે પ્રતિભાવો પોસ્ટ થયા હશે એમને પ્રેરણા મળશે અને કૃતિઓમાં જો તૃટીઓ હશે તો એ વિશે જાણવા મળશે. યોગ્ય લાગશે તો તૃટિઓ કેવી રીતે સુધારી શકાય એ વિશે પણ  માર્ગદર્શન આપવા પ્રયાસ થશે.

ગ્રાહકો પ્રતિભાવોના પ્રતિભાવો પણ આપી શકશે – એમાંથી શક્ય એટલા પોસ્ટ કરવામાં આવશે.

અત્યાર સુધીના ગિરીશ પરીખના પ્રતિભાવો, વગેરેનો સંગ્રહ કરી “ગિરીશ પરીખના સમગ્ર પ્રતિભાવો” નામે  પોસ્ટ  કરવામાં આવશે.
પ્રતિભાવકાર ગિરીશ પરીખ તૈયાર છે. કોણ તૈયાર છે એનો સાથીદાર થવા? gparikh05@gmail.com પર ઇ-મેઇલ કરો.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: