કાશીનું કરવત ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

કાશીનું
કરવત
મુક્તિ
અપાવે ?

નોંધઃ કાશીમાં દેહ છોડનારને મુક્તિ મળે છે પણ કાશીમાં આત્મહત્યા કરનારને મુક્તિ મળે ખરી ?

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: