પરદેશી પ્રાઈઝનો પ્રભાવ !

દેખીતું છે કે નોબેલ પ્રાઈઝ વિશ્વસાહિત્યનું એક મોટું ઈનામ છે.
સાહિત્યને સરહદ ન હોય!
ગુજરાતી સાહિત્યકાર નોબેલ પ્રાઈઝ જીતીને વિશ્વભરમાં નામ કમાવાની સાથે દામ પણ મેળવે ત્યારે સૌથી વધુ આનંદ અમને થશે. પ્રકાશક પણ દામ તથા વિશ્વભરમાં નામ કમાશે. અલબત્ત, પ્રકાશકે પુસ્તકોનો જગતમાં પ્રસાર અને પ્રચાર કરવો જોઈશે.
અને એ આનંદ અનેક ગણો થશે ગુજરાતી સાહિત્ય અને સાહિત્યકારોને વિશ્વભરમાં સન્માન અપાવવામાં નોબેલ પ્રાઈઝ જીતનાર એ સર્જક નિમિત્ત થશે ત્યારે.
વિશ્વના સાહિત્યપ્રેમીઓને પણ જરૂર આનંદ થશે. ગુજરાતીઓ પણ એમના પોતાના સાહિત્ય-ખજાનાની કદર કરવા માંડશે!
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: