પુસ્તકપ્રેમીઓ ઊભા થાય !

ગુજરાતીઓની સભામાં એક લેખકે જાહેર કર્યુઃ

“પુસ્તકપ્રેમીઓ ઊભા થાય!”

એક ભાઈ ઊભા થયા!

પાછળથી જાણવા મળ્યું કે એ લક્ષ્મીના ઉપાસક પ્રકાશક હતા!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: