વડા પ્રધાન બનવાનુ રહસ્ય ! (મુક્તક)

ચા વેચતો
વિવેકાનંદ વાંચતો
છોકરો બને છે
વડા પ્રધાન !

Secrets of becoming Prime Minister !

Boy selling tea
Reading Vivekananda
Becomes
Prime Minister !
In the Interview of Sri Narendra Modi by the prestigious TIME Magazine (May 18, 2015 issue), he revealed:
(પ્રતિષ્ઠિત સામયિક “ટાઈમ” મેગઝીને  (મે ૧૮, ૨૦૧૫નો અંક) લીધેલી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની મુલાકાતમાં એમણે છતુ કર્યુંઃ)
“My experience of growing up in poverty deeply impacted my childhood. Then, at the age of 12 or 13, I started reading the works of Swami Vivekananda. That gave me courage and a vision, it sharpened and deepened my sensitivities and gave me a new perspective and a direction in life.”
(ગરીબીમાં મોટા થવાના મારા અનુભવને લીધે મારા બળપણમાં મારા પર તીવ્ર અસર થઈ. પછીથી, ૧૨ કે ૧૩ વર્ષની ઉંમરે મેં સ્વામી વિવેકાનંદનાં પુસ્તકો વાંચવાનું શરૂ કર્યું. એ વાંચને મને હિંમત અને દૃષ્ટિ આપયાં, એનાથી મારી લાગણીઓને ઊંડાણ મળ્યું અને મને જીવનની નવી દિષા તથા દૃષ્ટિ મળ્યાં.)
એ જાણીતું છે કે ચા વેચતો છોકરો વડા પ્રધાન બન્યો. સ્વામી વિવેકાનંદનાં પુસ્તકોના વાંચને  એને પ્રેરણા આપી એ પણ એના જીવનની અત્યંત મહત્વની ઘટના છે.   
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: