કમાણીનો ધંધો … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

સીગરેટ
શરાબના
સ્ટોકમાં
કમાણી … !

નોંધઃ આ મુક્તક માટે ભવિષ્યમાં નોંધ લખવા પ્રયત્ન કરીશ. આ બ્લોગ (www.GirishParikh.wordpress.com) ની રોજ મુલાકાત લેતા રહેશો.)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: