આજનો સમય (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

આજ
સમય
મારો
છે.
નોંધઃ “ગઈકાલ ગઈ !” મુક્તક લખતી વખતે આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક સ્ફૂરેલું.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: