પગલે … પગલે … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

પગલે …
પગલે …
પ્રકાશ
પથમાં …
નોંધઃ મારા ઇ-મેઇલમાં રોજ BibleVerse આવે છે. માર્ચ ૨૬, ૨૦૧૫ના રોજ આવ્યા આ શબ્દોઃ
Your word is a lamp to my feet and a light for my path.  (Pslam 119:105).
અને સ્ફૂર્યું આ મુક્તક.
BibleVerseના સંચાલકોને આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક અર્પણ કરું છું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: