“ટમટમતા તારલા” (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

“ટમટમતા
તારલા”
સહુને
વહાલા !

નોંધઃ “ટમટમતા તારલા” આ લખનારનો બાળગીત સંગ્રહ છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: