ચતુર્શબ્દ મુક્તકનાં ચાર અંગ !

માનશો? ચાર શબ્દોના બનેલા ચતુર્શબ્દ  મુક્તકનાં ચાર અંગો હોઈ શકે.

૧.  શીર્ષકઃ  જેમ કેટલીક ગઝલોનાં શીર્ષક “ગઝલ” હોય છે એમ ચતુર્શબ્દ મુક્તકનું શીર્ષક પણ “ચતુર્શબ્દ મુક્તક” હોઈ શકે. પણ મુક્તકના હાર્દ પ્રત્યે સંકેત કરતું કે હાર્દ રજૂ કરતું થોડા જ શબ્દો વાળું શીર્ષક યોગ્ય ગણાય.

૨.  ચતુર્શબ્દ મુક્તક.

૩.  નોંધઃ  મુકતક વિશે સર્જકની ટૂંકી નોંધ.

૪.  પ્રતિભાવોઃ  વાચકોના મુક્તક વિશે વિચારો.

અલબત્ત, ૩ અને/અથવા ૪ દરેક ચતુર્શબ્દ મુક્તકનાં અંગ ન પણ હોય.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: