જગજ્જનની ના કદી છોડે

સ્વજનો છોડે
જગ તરછોડે
જગજ્જનની
ના કદી છોડે.

નોંધઃ આ મુક્તક સ્વામી આત્મરૂપાનંદજીને અર્પણ કરું છું જેમની પાસેથી જણવા મળેલી વાત પર્થી આ રચના સ્ફૂરી છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: