અર્થ વધુ … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

શબ્દ
એક
ાઅર્થ
વધુ … !

નોંધઃ દા.ત. ગોળ (ખાવાનો) અને ગોળ (આકાર) — જો કે બન્ને શબ્દોના ઉચ્ચાર જુદાછે!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: