દુખની દવા! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

સમય
શીશીમાં
દુખની
દવા!

નોંધઃ કહેવત છેઃ દુખનું ઓસડ દહાડા.
સમય માપવા રેતી ભરેલી સમય-શીશી (hour-glass) વપરાતી હતી.

Antidote to Grief! (Four-Worded Verse)

Hour-glass
Antidote
to
Grief!

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: