બાની ચા … (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)
બાની
ચાની
લિજ્જત
ઓર !
નોંધઃ મારો પાંચ વર્ષનો પૌત્ર જય ચાનો શોખીન છે. બા (દાદીમા) હસુને એ ચા બનાવવામાં મદદ પણ કરે છે. ગુજરાતી વાંચતાં શીખશે ત્યારે આ અને નીચેનાં મુક્તકો એ ગણગણશે!
https://girishparikh.wordpress.com/2012/01/16/%E0%AA%AC%E0%AA%BE-%E0%AA%9A%E0%AA%BE-%E0%AA%AA%E0%AA%BE-%E0%AA%9A%E0%AA%A4%E0%AB%81%E0%AA%B0%E0%AB%8D%E0%AA%B6%E0%AA%AC%E0%AB%8D%E0%AA%A6-%E0%AA%AE%E0%AB%81%E0%AA%95%E0%AB%8D%E0%AA%A4%E0%AA%95/
https://girishparikh.wordpress.com/2012/01/17/%e0%aa%ac%e0%aa%be-%e0%aa%aa%e0%aa%be%e0%aa%af-%e0%aa%9a%e0%aa%a4%e0%ab%81%e0%aa%b0%e0%ab%8d%e0%aa%b6%e0%aa%ac%e0%ab%8d%e0%aa%a6-%e0%aa%ae%e0%ab%81%e0%aa%95%e0%ab%8d%e0%aa%a4%e0%aa%95/
આ ચતુર્શબ્દ મુક્તકો જય ભગતને અર્પણ કરું છું.
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: