ડૉ.. મહેશ રાવલના શેરોનો આનંદ !

ડૉ. મહેશ રાવલની ગઝલ ( http://layastaro.com/?p=12504 )વાંચી આ લખ્યુંઃ
હજુય ઇચ્છા છે “ડૉ. મહેશ રાવલના શેરોનો આનંદ” પુસ્તકનું સર્જન કરી પ્રગટ કરવાની, પણ ૫૦% કમીશન આપતાં પણ “આદિલના શેરોનો આનંદ” પુસ્તક વેચનાર કોઈ અમેરિકામાં મળતો નથી! કોઈ સાહિત્યરસિક અને વ્યાપારી સૂઝ ધરાવનાર (ગુજરાતીઓને આ સૂઝ હોય છે જ!) મળે તો સ્પેર ટાઈમમાં પુસ્તક વેચી કમાઈ શકે અને સાહિત્યનું વિતરણ કરવાનો આત્મસંતોષ પણ પામી શકે. છે કોઈ આવો વીરલો આપના ધ્યાનમાં? મને girish116@yahoo.com સરનામે જરૂર લખો.
ઉમેરું છું કે “વિવેકના શેરોનો આનંદ” પુસ્તક પણ લગભગ તૈયાર છે, પણ ઉપર જણાવેલા કારણને લીધે એનું મુદ્રણ મુલત્વી રાખ્યું છે.
મેં મહેશભાઈના કેટલાક શેરોનો આનંદ www.girishparikh.wordpress.com બ્લોગ પર કરાવ્યો છે એ વાંચશો.
–ગિરીશ પરીખ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: