કલ્પતરુ દિન (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

1/1
કલ્પતરુ
શ્રી
રામકૃષ્ણ.

નોંધઃ જાન્યુઆરી ૧, (1/1) ૧૮૮૬ના રોજ શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ કલ્પતરુ બન્યા હતા. એ પછી 1/1 કલ્પતરુ દિન તરીકે ઊજવાય છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: