માણો તથા વહેંચો કાવ્યત્રિવેણીઃ કાવ્ય, અનુકાવ્ય, પ્રતિકાવ્ય

એક કાવ્ય પરથી સ્ફૂરેલું ને એ જ ઢાળમાં લખાયેલું બીજું કાવ્ય એ ‘અનુકાવ્ય’. અનુકાવ્ય એકથી વધુ પણ હોઈ શકે.
અને મૂળ કાવ્યનો વ્યંગ કરતું  એ જ ઢાળમાં લખાયેલું કાવ્ય એ “પ્રતિકાવ્ય”. પ્રતિકાવ્ય પણ એકથી વધુ હોઈ શકે.
ઉદાહરણોઃ
કાવ્યઃ http://layastaro.com/?p=566
અનુકાવ્યઃ http://layastaro.com/?p=97
પ્રતિકાવ્યઃ http://layastaro.com/?p=523
માણો તથા વહેંચો ઉપરની કાવ્યત્રિવેણી !
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: