જીવનનું ધ્યેય

ધ્યેય

જીવનનું

પ્રભુદર્શન

છે.

નોંધઃ શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહ્ંસ વારંવાર કહે છે કે જીવનનું ધ્યેય પ્રભુદર્શન છે. (વાંચો The Gospel of Sri Ramakrishna: http://www.RamaKrishnaVivekananda.info . આ ચતુર્શબ્દ મુક્તક શ્રી રામકૃષ્ણદેવના ચરણકમળમાં અર્પણ કરું છું.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: