મૃત્યુનો અંત … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

છે
જન્મ
મૃત્યુનો
અંત … !

નોંધઃ શ્રી સૂરજપ્રકાશ પોપલીએ આ લખનારને આપેલ બ્રહ્મકુમારી સંસ્થાના દૈનિક સુવાક્યોના સંપુટમાંના એક સુવાક્ય પરથી સ્ફૂરેલું મુક્તક.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: