ટમટમતા તારલા (મુક્તક)

ટમટમતા તારલા આભમાં છે
“ટમટમતા તારલા” હાથમાં છે
પુસ્તકનાં બાલગીતો સાથમાં છે
બહેન છે, ભાઈ માની કાખમાં છે.

નોંધઃ “ટમટમતા તારલા” આ લખનારનો ઇનામી બાલગીત સંગ્રહ છે. પુસ્તકના કવર પરના ચિત્ર પરથી આ કાવ્ય સ્ફૂર્યું છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: