આદિલના શેરોનો આનંદ”: સર્જન, પ્રકાશન, પ્રસાર-પ્રચારનો આનંદ: 9 of 9

પ્રશ્નઃ “આદિલના શેરોનો આનંદ” નો પ્રસાર-પ્રચાર કરનારને આર્થિક લાભ આપતી યોજના શી છે?

ઉત્તરઃ હાલ તો આ યોજના અમેરિકામાં રહેતા આદિલના ચાહકો માટે છે. પુસ્તકની ઈન્ડિયન એડીશન પ્રગટ થાય એ માટે યોગ્ય પ્રકાશકની શોધમાં છું.

યોજના અંગ્રેજીમાં રજૂ કરું છું. અનુકૂળતાએ આ વિશે ગુજરાતીમાં પણ લખતો રહીશ.

With the grace of God, Mother Saraswati, Mother Gurjari, and Mothertounge Gujarati, I officially released the printed GUJARATI book ADILANA SHERONO ANAND in my home in Modesto on January 12, 2013 (150th birtday of Swami Vivekananda). I prayed to God, and Adilsaheb, and did reading from the book. I have requested to Bismilbahen (wife of Adilsaheb, she lives in New Jersey), Vijay Shah of Houston, and Kaushik Amin of New Jersey to also pray and declare the book published.

You can buy book from http://www.createspace.com/3802409 .

I need your help in distributing the book ADILNA SHERONO ANAND. And it will provide some income to you and/or your organization.

I see great potential for the book ADILNA SHERONO ANAND. But it would need promotion and marketing. And you and/or your organization will be rewarded financially also for selling ADILNA SHERONO ANAND.

Believe me: the book ADILNA SHERONO ANAND will SELL. In addition to selling in programs it can be sold individually as well.

When you buy 10 or more copies of the book ADILNA SHERONO ANAND for reselling, I would give you 50% discount. (Please write to me at gparikh05@gmail.com to get the dicount code). The books will come directly to you from my publisher http://www.createspace.com/3823518 . While ordering 10 or more books please enter the discount code. You will have to pay money for the books, shipping & handling ($8 for 10 books in the US), applicable tax (for some states there is still no tax) by credit card. The books are nonreturnable. Cretespace.com is the company of Amazon.com .

For 10 books your investment will be $50 + 8 (shipping & handling) = 58. When you sell 10 books at $10 each, you will get $100. Your profit will be $42 and your return on the investment of $58 will be 72%. Even if you have to pay state tax, you will have substantial profit.

I would suggest to you to order 10 (or more copies), and see for yourself that the book SELLS with little effort.

And most important: The inner satisfaction that you will get by sprerding the Word about our beloved shair Adil cannot be expressed in words or cannot be counted in money. Of course the book can be given as a gift also.
The money that I would receive as author/compiler per copy will be nominal — and it will be used for Sri RamaKrishna Parivar and for good purposes.

With best wishes,
Girish Parikh
Author, Journalist, Public Relations Person
Modesto California
Phone: (209) 303 6938 (cell)

P.S. Please say YES and buy 10 or more copies at 50% discount. As the saying goes, You will be glad you did!
I have written several columns about the book on the Blog http://www.girishparikh.wordpress.com . Please keep visiting it regularly.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s


%d bloggers like this: