ટ્રમ્પ જોઈને … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

September 24, 2016
ટ્રમ્પ
જોઈને
હસવું … ?!
રડવુંં … ?!

રક્તરંગ … ?! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક) 

September 23, 2016
શ્યામ
શ્વેત
ત્વચા …
રક્તરંગ … ?!
BLOODCOLOR ?! (Four-worded Verse)
Black
White
Skin …
Bloodcolor .. ?!

પાગલ … ! જુઠ્ઠી … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

September 19, 2016
એક
પાગલ !
એક
જુઠ્ઠી !
નોંધઃ “જુઠ્ઠી”ની જગાએ “લુચ્ચી” મૂકી શકાય !
કોના વિશે આ મુક્તક લખાયું છે એ કહેવાની જરૂર નથી !!
આ મુક્તક VISIONARY AND HIS MONUMENTAL WORK … અંગ્રેજી પુસ્તિકાના ગુજરાતી અનુવાદમાં લેવામાં નહીં આવે.
CRAZY … ! LIAR … ! (Four-Worded Verse)
One
Crazy !
One
Liar !
Note: The word “liar” can be replaced with “cunning”.
No need to tell about whom is this verse !!
This verse will not be included in the booklet VISIONARY AND HIS MONUMENTAL WORK … 

Media Release: THE WORLD OF MY DREAM

August 19, 2016

MONUMENTAL WORK OF THE VISIONARY NANUBHAI NAIK: THE WORLD OF MY DREAM

by Girish Parikh
 
Nanubhai Naik was born in a farming family in a small village Bhandut near Surat in Gujarat State, India.
 
In the piece “I Turned Ninety on May 10, 2016” that he wrote, every word has come from his heart. (And the poem of his grandson Sagar in the piece has touched his heart.) Excerpts from the piece:  
 
“While after the second world war now the world is on the verge of the third world war, from the last ten years I have been remembering Gandhi and writing books about how according to Gandhi’s own thoughts the world of Gandhi’s dream can be realized easily and with non violence.
 
“Among them is the 700-page book The World of My Dream or the world of Gandhi’s dream which can lead the world to  global humanism through global freedom. (It was originally published in Gujarati, Gandhi’s language, with the title Mara Sapananu Vishva.)
 
“Looking at my life I am a cattle-grazing son of a farmer living in a remote village on a sea coast. But at the age of seven or eight I learned to recite “Long live Mahatma Gandhi” — those words keep echoing in my mind even now!”
 

Gandhji had a vision to change the election-based political system for the happiness and peace of all humanity and he wanted to live for 125 years to realize his vision. Unfortunately he was murdered when he was 78. Jaya Prakash Narayan who was devoted to Gandhi thought deeply and outlined ideas about partyless governance but he was getting old. 

 
Nanubhai Naik, who has been a staunch devotee of Gandhiji and admirer of Jai Prakash from his young age, after study and work of several decades developed the complete draft of the system which is documented in his 700-page monumental work originally written and published in Gujarati, the language of Gandhiji. The masterwork is now available in English, Hindi, and Marathi also.  
 
It was Swami Vivekananda who said that politics is trash, the only truth is God. Indeed, Nanubhai’s work can help bring truth in politics.
 
Although some details will change, the premise of the  work of Nanubhai primarily based on the vision of Gandhiji and insights of Jaya Prakash is indeed promising and powerful. And the passion of Nanubhai is so strong. 
 
THE WORLD OF MY DREAM is encyclopedic work comprising 49 chapters. 
 
The subjects covered include Thoughts of world’s thinkers on democracy; the way to reach global humanism through global freedom according to Gandhi’s desire; history of the so called democracy; the  people’s real government; The culture of making everyone happy can make the whole world happy; the world is waiting for innovation; change thinking, change country — change country, change world; how can the failed democracy of the world be made successful; the centers of Social Order and their administration; the future of languages; agriculture; environment; education; health; justice system; laws; improvement of the criminals; violence on women, rape, gang rape; budget without taxes; black money; military; the role of media, the fourth estate, in democracy; corruption and how to curb it; who is the real celebrity; terrorism; solution of the Kashmir problem according to Gandhi’s thinking;, the deteriorating condition of the world; and organization of the World Peoples Organization. 
 
 
For more information:
Sahitya Sangam, Opp. Pancholi Wadi, Bavasidi, Gopipura, Surat – 395001, Gujarat State, INDIA.
(Girish Parikh is award-winning author and Journalist based in Modesto, California. He has published several books including THE DAY OF GLOOM AND GLORY! about Swami Vivekananda. His latest book is Visionary and his Monumental Work THE WORLD OF MY DREAM: How to Clean the Dirty World of Politics for the Happiness and Peace of All.
 NOTE: Permission is granted to publish, post, and send this Media Release.

SOME OTHER BOOKS ON AND RELATED TO ‘THE WORLD OF MY DREAM’ BY NANUBHAI NAIK

August 19, 2016
Gandhi: My Guide in the Perspective of Human Upliftment: Gandhiji had called the Parliament a barren prostitute! He wanted to find out a governing system which would reach beyond India to other republics all over the world. The author has given detailed description of such Partyless Governance in this book. (Gujarati, Hindi, Marathi, English).
Bapu! Then You Were Remembered: Gandhiji had given the definition of individual freedom in ‘Hind Swaraj’. The author has his observation whether the least privileged and the dalits of the country have got even 2% relief even after 69 years of independence. Having assessed all such things, the author has written a heart rending picture of when and how he remembered Gandhiji, based on all the true incidents that happened in Surat, a city in Gujarat State, India. (Gujarati, Hindi, Marathi, English). 
Independent India: The author believes that we have confined Gandhiji within the episodes like ‘Hind Swaraj’ and ‘My Experiments of Truth’ only. This book written by the author keeping Gandhiji and Harilal at centre as regards to what kind of ‘U’ turn Gandhiji would have taken after reassessing the present changed scenario of time and circumstances to achieve his basic aim of ‘Hind Swaraj’, had he been alive today. (Gujarati, Hindi, Marathi, English). 
 
Yes, We Can! But Why We Cannot? And How We Can!: While taking up the position of the President of America, Barack Obama had remembered Martin Luther King by referring ‘Yes, We Can’ and ‘I have a dream’. He also remembered Gandhiji with his big photo in his hand. This is the book discussing in detail why the Obama’s slogan will not be successful! What are the reasons for that? And what is needed to be done by him to make it successful? (Gujarati, Hindi, Marathi, English).

Short speech of the author on The World of My Dream: THE WORLD OF MY DREAM is a complete draft of 700 pages to change the whole democratic system prevailing in the world. This book contains only some outlines which can inspire to read the whole book. (English. Gandhiji’s World of My Dream (Abridged) in English is also available). Question: Is this book available in Gujarati, Hindi & Marathi?

Mahatma Gandhi in His Autobiography: This book, based on the talk of the author, presents insightful observations about Gandhiji’s Autobiography which has become a world wide classic. But the Autobiography covered Gandhiji’s eventful life until 1924. He then lived until January 30, 1948. The author has given glimpses of Gandhiji’s life beyond the Autobigraphy. This book is also destined to be a classic among other books of the author. (Gujarati, Hindi, English). Question: Is this book available in Marathi?

Who Spoiled the Condition of Global Democracy?: Tired of the oppression of the kings, human beings developed the system of governance called Democracy. But they did not know that a huge number of more kings will be generated as if from the magic lamp of Aladin and they will do even  more damage to the world! This book is about the kings of the Democracies of India and the rest of the world. (Gujarati, Hindi, English). Question: Is this book available in Marathi?

What Is a Good Government?: Logically sound document to make democracy successful by completely changing the pattern of democratic system. (English). Question: Is this book available in Gujarati, Hindi, and Marathi? 

Who are Real Celebrities?: (Chapter 44 of THE WORLD OF MY DREAM). I wouldn’t spoil the suspense by revealing to you who are the real celebrities? You will have to read the book to find out. (Hint: There can be celebrities (or those who are capable of becoming celebrities among the people you know!) The book includes several excellent illustrations in multi-color, among them the photograph of Sanskar Bhavan of Sahitya Sangam, Surat is very inspiring. (Gujarati, Hindi, Marathi, English).

Budget Without Taxation: Taxes are the largest medium of corruption. The government is not supposed to mention taxes while presenting the budget. The government is only supposed to offer the details of the planned work and the expenses incurred in the execution of it. The book written by the author provids a road-map of such system, wherein, the government gets automatically the expense of the budget. (Gujarati, Hindi, Marathi, English).     

માર્ગ ભૂલેલી પાર્ટી ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

August 18, 2016
લિંકન
પાર્ટી
માર્ગ
ભૂલી !

ટ્રમ્પનો ભય ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

August 18, 2016
ટ્રમ્પનો
લાગે
મને
ભય !

હીલેરીકથા (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

August 18, 2016
હીલેરીકથાઃ
‘અસત્યના
મારા
પ્રયોગો’

ગઝલકારની મિત્રતા ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

August 17, 2016

સહુ
કરીએ
મિત્રતા
મનોજની !

નોંધઃ મનોજ ખંડેરિયાની મિત્રતા કરીએ.

તાલીઓનો મહિમા … ! (ચતુર્શબ્દ મુક્તક)

August 17, 2016

રાજકારણ
ભક્તો
પાડે
તાલીઓ … !